Altum pieejams atbalsts

Informējam, ka 2022.gada 1.martā Ministru kabinets apstiprināja Vides un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos noteikumus par atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās. Ar Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties šeit.

Kādiem darbiem paredzēts atbalsts?

 • Energoefektivitātes paaugstināšana

  • Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
  • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
  • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
  • Siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem

  Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana

  • Jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegādei un uzstādīšanai (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Kas var saņemt kompensāciju

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu, lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm.

 1. Konkursa ietvaros atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm:

9.1.1. viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110);

9.1.2. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

9.1.3. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103);

9.1.5. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

9.1.6. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);

9.2. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.3. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

9.4. dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām, ja projekta iesniedzējs pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstādīšanas neizmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;

9.5. dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes, ja šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās iekārtas tiek uzstādītas dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai;

9.6. projekta iesniedzējs ir piesaistījis vai izmantojis savu finansējumu, lai dzīvojamās mājas ietvaros veiktu:

9.6.1. inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

9.6.2. ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

9.6.3. jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu;

9.6.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi.

 1. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.
 2. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

11.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam un, ja attiecināms, arī citiem kopīpašniekiem, ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvokli;

11.2. dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām;

11.3. projekta iesniedzējs ir veicis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

11.4. projekta iesniedzējs līdz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai vai pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai izveidei ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos (tai skaitā pašvaldību saistošajos noteikumos par gaisa piesārņojuma mazināšanu) noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu vai pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms).

 1. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesniedzējam vai dzīvojamās mājas īpašniekam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.3. projekta iesniedzējam vai dzīvojamās mājas īpašniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

12.4. pret projekta iesniedzēju vai dzīvojamās mājas īpašnieku ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

12.5. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.5.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

12.5.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.5.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.5.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.6. projekta iesniedzējs vai dzīvojamās mājas īpašnieks ir reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

13. Informāciju par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas “Sodu reģistrs”.